Nieuws
Agenda

Geen nieuws in deze lijst:

Wat doe je als de OR je advies niet volgt?

Inleiding
Stel, de OR heeft aan je gevraagd om met een voorstel of advies te komen over een bepaald onderwerp en tijdens  de vergadering blijkt dat de OR je advies niet overneemt. Jij balen, want je had zoveel tijd gestoken in het inlezen van allerlei informatie en het opstellen van je adviesnotitie. Bovendien had je zelfs een presentatie gemaakt. En je wist van alles te vertellen over het onderwerp, dus aan je kennis kon het niet liggen. Je neemt je voor om je dat niet nog eens te laten gebeuren. Maar wat kun je daar nu aan doen en wat kun je misschien wel anders doen dan dat je de vorige keer hebt gedaan?

Wanneer de OR jou vraagt advies te geven, dan zijn er twee dingen die van grote invloed zijn op de kans dat de OR jouw advies overneemt. Het eerste is de inhoud van je advies. Het tweede is de wijze hoe je met de OR hierover in gesprek gaat.  Als de OR je advies niet wilt overnemen, moet je erachter zien te komen wat de OR belangrijk vindt in het advies, zodat je je advies eventueel kan aanpassen. Je moet dan vooral ‘actief luisteren’  en vragen stellen om samen met de OR te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen, zodat de OR je advies uiteindelijk zal overnemen. Blijf in gesprek met de OR en zorg dat de relatie met de OR goed blijft. Een aantal tips:

 • Ga niet verdedigen of in discussie
 • Blijf eerlijk en open
 • Focus op de ander
 • Toon begrip en respect
 • Alleen met vragen en samenvatting mag je de ander in de rede vallen
 • Stemgebruik: rustig praten.

Hieronder volgt een aantal startzinnen die je kan helpen om samen met de OR naar mogelijkheden te zoeken dat de OR je advies wilt overnemen:

Interesse in de ander:

Hoe denk jij daarover?

Vertel eens verder, ik begrijp het nog niet …..

Vertel er eens wat meer over …..

Waarom is ….. belangrijk voor jou?

Hoe kijk jij aan tegen …..?

Samenvatten en spiegelen voor ‘ actief luisteren’:

Je zei ….. , betekent dat ook dat je …..

Als ik je goed begrijp, zeg je …..

Ik zie dat je ….. , klopt dat?

Het lijkt wel of je …..

Zoeken naar mogelijkheden

Misschien heb ik het nog niet goed begrepen, dus mijn vraag is …..

Ik vind het ook moeilijk …..

Je mag best weten dat …..

Susanty Nap is adviseur en coach bij MEDE. Zij verzorgt onder andere de leergangen voor ambtelijk secretarissen en zij coacht ambtelijk secretarissen.


De ambtelijk secretaris en arbeidsomstandigheden.

De ambtelijke secretaris ondersteunt de OR bij zijn werkzaamheden en zo ook bij arbeidsomstandigheden. Voor veel ondernemingsraden is Arbo of VGW een belangrijk onderwerp op de agenda. Het is een breed onderwerp dat meestal een relatie heeft met andere onderwerpen in de organisatie. Arbeidsomstandigheden kun je heel beleidsmatig benaderen, maar ook heel praktisch. Dikwijls is het beleid op papier wel goed geregeld maar de praktijk laat zien dat het niet altijd gaat zoals gewenst is. Hier is dan ook een belangrijke rol voor de OR weggelegd. De ambtelijke secretaris kan de OR hierbij ondersteunen. Die ondersteuning kan verschillende vormen aannemen zoals:

 • Het maken van agenda’s en verslagen
 • Het bewaken van procedures
 • Uitzoeken en opzoeken van informatie over allerlei onderwerpen
 • Ondersteuning geven bij de uitvoering
 • Advies geven
 • Initiatief nemen wanneer de OR een belangrijk onderwerp niet ziet en verloren laat gaan. 

Zo zal de ambtelijk secretaris altijd een rol spelen bij arbeidsomstandigheden. Het is dan ook belangrijk dat de ambtelijk secretaris kennis heeft van de arbocyclus in het bedrijf. Dus dat de AS weet wanneer er iets op gebied van arbeidsomstandigheden gebeurt, bewaakt dat het op tijd op de agenda komt en mogelijk hier (inhoudelijke) ondersteuning bij kan bieden. Gedurende het jaar komen we een aantal momenten tegen die cruciaal zijn bij arbobeleid. Denk aan de visie en uitgangspunten bij een goed arbobeleid, de wensen van de achterban inventariseren, de RI&E en het plan van aanpak, de arboregelingen die ingevoerd of veranderd worden, de evaluatie en de uitvoering van arbomaatregelen in de praktijk. Daar komt ook de voorlichting en arbocommunicatie nog bij. Tevens kan de ambtelijke secretaris een rol spelen in het bij elkaar brengen en samenwerken van verschillende arbo-actoren in de organisatie. Kortom de inbreng en ondersteuning van de ambtelijke secretaris bij arbeidsomstandigheden is voor een OR van onmisbaar belang om overzicht te houden op en invloed te hebben op alles wat er gebeurt op arbo-gebied in de organisatie.Macht of kracht

De AS heeft een stevige positie en een duidelijke meerwaarde, dat is duidelijk. Jammer genoeg is dit niet altijd de realiteit in medezeggenschapsland. Ambtelijk secretarissen worstelen ook wel met hun rol. Enerzijds geeft de functie veel professionele vrijheid, kansen tot persoonlijke ontwikkeling en uitdaging ‘om er iets van te maken’. Soms ook frustratie, gevoel van onmacht of onvermogen en onzekerheid over de enerzijds onmisbaarheid en anderzijds het solistische van de functie.

Je kunt de rol van de AS ook eens bekijken vanuit het vraagstuk van Macht & Kracht.
Macht is het beïnvloeden van, of richting geven aan het gedrag, het denken en de emoties van de ander. Zo bezien heeft de AS niet zozeer formele macht, maar kan hij wel werken vanuit professionele kracht.

Situaties waarin je je machteloos voelt:

 • Je voelt je overdonderd
 • Er wordt niet naar je geluisterd
 • Je wordt vriendelijk ‘ingepakt’
 • Je krijgt niet de kans om te adviseren
 • De ander heeft geen beeld van je rol en expertise
 • De machtspositie van de ander is (te) groot

Tips

 • Werk ‘klantgericht’, maar ken ook je eigen ‘agenda’. Breng deze belangen in balans.
 • Zet eventuele verwijten en bezwaren om in feiten en wensen
 • Benoem positieve gevolgen, maar ook  mogelijke negatieve consequenties
 • Creëer besef van wederkerigheid en gezamenlijk belang
 • Verschillende, maar niet strijdige belangen bieden de kans op (creatieve) oplossingen
 • Benut naar hartenlust diverse invloedsbronnen
 • Ken je BAZO; het beste alternatief zonder overeenkomst (je krijgt niet altijd gelijk)
 • Houding: zacht op de relatie / stevig op de inhoud en het resultaat

Tot slot: als er iets te ‘managen’ valt, manage dan vooral verwachtingen van betrokkenen.