Nieuws
Agenda

Geen nieuws in deze lijst:

Verandering in de SW?

1

Het enige dat blijvend is, is de verandering.

In alle sectoren staan door verschillende oorzaken veranderingen steeds op stapel. Maar zo bont als de laatste veranderingen in de SW sector heb ik het nog niet gezien.

Wat houdt dit nu in?

Sociaal akkoord

  • Nieuwe regionale uitvoeringsstructuur
  • 35 werkpleinen (regionaal arbeidsmarktbeleid; uitvoering; WW/WWB/NUG-ers)
  • 35 werkbedrijven (uit huidige SW-bedrijven; aan werk helpen Wajong/WSW en Beschut)
  • Betrekken regionale ondernemers en wethouders en publiek-private samenwerking uitgangspunt
  • UWV en CIZ samen: keuring arbeidsgeschiktheid en ondersteunings- en zorgbehoefte

Wat betekent dit voor de OR en voor de AS?

In een platformbijeenkomst van AS SW zijn we ingegaan op het sociaal akkoord. Als AS moet je zeker anticiperen op de veranderingen.Er is echter nu nog veel onduidelijk dus een eerste stap, voor jou als AS, is zien dat je aan meer informatie komt. Informatie kan je o.a. krijgen via Cedris, Abvakabo, Rijksoverheid, Binnenlands Bestuur, MZSW.nl, het platform AS SW en natuurlijk via jouw eigen netwerk.
Zorg er in elk geval voor dat jouw OR vooraf betrokken wordt, zodat je tijdig mee kan denken met de invulling van de plannen voor jouw organisatie.

Maar er zijn nog meer veranderingen. Zelfs MZSW doet mee aan de verandering; de datum van de landelijke MZSW conferentie is veranderd van juni naar 15 oktober. De titel van deze conferentie is ook veranderd naar: “Niet afwachten maar doorpakken”.
Maar ook wij van MEDE hebben een verandering doorgevoerd; wij hebben het platform AS SW, dat in eerste instantie bedoeld was voor alleen AS-en, verbreed. (na overleg met de leden van het platform). Nu zijn naast de ambtelijk secretarissen ook de gekozen secretarissen welkom op het platform en platformbijeenkomsten. En natuurlijk veranderen de SW bedrijven continu.

De veranderingen binnen de SW bedrijven doen wat met het OR werk EN met de functie van ambtelijk secretaris. De competenties die vereist zijn voor deze functie moeten ook aangevuld worden met competenties als flexibiliteit en veranderingsbereidheid.

Veranderingen gaan vanzelf, hoe kan de AS hierop sturen?

Door eigen verantwoordelijkheid te nemen. Je toekomst kan je immers zelf sturen, omdat de keuzes die je nu maakt van invloed zijn op de verandering van morgen.

1

Stephany Linthorst is senior trainer/coach bij MEDE en begeleidt reeds 14 jaar ambtelijk secretarissen en ondernemingsraden die een ambtelijk secretaris willen aanstellen.
slinthorst(at)mede.nl of tel 030-6371242


Samenwerken in spannende tijden

Spanning en onzekerheid


Nu door het Sociaal Akkoord de toekomst voor de SW-bedrijven weer is veranderd, is het je vast opgevallen dat dat voor iedereen een heel spannende periode is. Collega’ s op de werkvloer weten misschien nog niet goed  waar ze straks een baan hebben en de overgang naar werk buiten de muren van het SW-bedrijf kan ook veel spanning veroorzaken bij mensen.
Diezelfde spanning en onzekerheid  is in gecomprimeerde versie  vast en zeker zichtbaar in de OR. De OR-leden zijn immers allemaal mensen van de werkvloer en nemen hun eigen ‘gevoelens’ zoals onzekerheid en spanning mee in de OR. Daar komt nog bij dat de OR zich inhoudelijk bezig houdt met de vraagstukken. Deze combinatie kan ertoe leiden dat de druk in de OR en bij individuele OR-leden groot wordt. Wat kan dan gebeuren? Mensen kunnen elkaar bijvoorbeeld verwijten maken, ondoordachte keuzes maken, opkomen voor individuele belangen dan die van de achterban  om maar wat te noemen.

Aandacht voor samenwerking


Juist in deze spannende tijd is het meer dan belangrijk dat mensen met elkaar blijven praten en gericht blijven op samenwerking  en op het effectief functioneren van de OR.  Vanuit jouw  professionele positie, die  net weer even iets buiten de OR staat, kun je goed het samenwerkingsproces in de gaten houden.  In vaktermen noemen we dat ook wel ‘groepsdynamiek’. Als je signalen waarneemt die er op kunnen duiden dat aandacht voor de samenwerking nodig is, kun je het dagelijks bestuur daarop attenderen.

Waarnemen


‘Had jij nou door dat er iets tussen die twee OR-leden speelt’ is zo’n vraag waarop een beroep wordt gedaan op je  waarnemend vermogen.  Dat klinkt heel groot en spannend, maar het is vooral een kwestie  van goed kijken.  Als je je bedenkt dat je altijd al in groepen functioneert, zoals de kleuterklas,  de brugklas, het voetbalteam, korfbalteam,  je gezin, dan is dat niet nieuw. Je hebt daar een bepaalde positie en rol in (gehad) en op een bepaalde manier gehandeld. Zo kun je je zelf de vragen stellen: Wie deed wat? Wie reageerde ? Wat waren de regels? Wat mocht niet of juist wel? Wie had daar belang bij?

Als je de samenwerking in de OR wilt analyseren, moet je uitgaan, van wat je  zo objectief mogelijk waarneemt. Je  gaat dus niet uit van interpretaties, maar van wat je werkelijk ziet gebeuren in de OR. En dat geef je terug aan de OR of het dagelijks bestuur.

Tips voor waarnemen

  • Kijken: Observeren doe je vooral door te kijken. Non-verbaal gedrag is een belangrijk aspect van het totale gedrag. Je registreert non-verbaal gedrag door naar de lichaamstaal te kijken: je bekijkt wat voor handelingen iemand uitvoert: kletsen, wiebelen op een stoel, om zich heen kijken, wegkijken, friemelen, tikken enzovoort.
  • Luisteren: Je luistert naar wat iemand zegt, maar ook hoe iemand iets zegt. Praat iemand hard, zacht, agressief, hakkelend? Klinkt een stem hoog, laag, hees, helder? Is wat je hoort in overeenstemming met de lichaamstaal?
  • Voelen: Dit is best een lastige, omdat je deze manier van waarnemen alleen op jezelf kunt betrekken. Je kunt namelijk niet waarnemen hoe een ander OR-lid zich voelt. Daarom gaat deze manier van waarnemen vooral over hoe jij je in de OR voelt en wat het gedrag van anderen  OR-leden met je doet.  Voorbeelden van gevoel zijn onder andere boos, zenuwachtig, rustig, geïrriteerd.

Susanty Nap, adviseur bij MEDE


Lente

Het gezegde luidt: ‘een nieuwe lente, een nieuw geluid’. Dat nieuwe geluid is zeer toepasselijk voor de Sociale Werkvoorziening, waar niet een eerste kievitsei werd gevonden, maar het (of een) ‘ei van Columbus’: de PARTICIPATIEWET. Elk nieuw kabinet vindt ten aanzien van de SW-sector zijn eigen  ‘ei van Columbus’  uit, en dat maakt de Sociale Werkvoorziening  op z’n zachtst gezegd ‘een dynamische sector’. Maar zoals het omstreden is of Columbus wel de ontdekker is van Amerika, zo is het  zeer de vraag of de Participatiewet de arbeidsmarktpositie van mensen met een beperkt  arbeidsvermogen kan verbeteren. Zeker in het huidig economisch klimaat - met vorst aan de grond - zal dat lastig worden. Bovendien zitten de gemeenten niet te springen om er nog een taak bij te pakken, druk als ze al zijn met WMO, Jeugdzorg en Sociale Woningmarkt. Ook de werkgevers – en sommigen zijn echt van goede wil – staan nog niet in de rij om participatie mogelijk te maken. In het verleden is al gebleken dat noch sancties noch bonussen echt helpen om het aannemen van individuen of groepsdetachering te bevorderen.

En tóch, zoals dat gaat met de lente: tussen sneeuwbuien door, met de kachel nog aan omdat het weer vriest, zie je kiemen van vernieuwing. Allerlei  kleine en grotere initiatieven die als een groene lentewaas over het land schuiven. Voorbeelden die het verdienen om gevierd en gedeeld te worden. Werkgevers die leren van elkaar en steeds beter inspelen op kansen in de markt, SW-managers die een uitstekend netwerk hebben en directies op de reguliere markt enthousiast weten te maken voor participatie van SW-medewerkers, SW-medewerkers die zelf ook het nut en de noodzaak inzien om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren door te leren in een cursus of op Oefenen.nl, door zich in te schrijven voor projecten, door goed om zich heen te kijken en kansen te zien.

Zó kan je ook naar de lente kijken. De lente als belofte dat de kou heus een keer uit de lucht gaat en de zon het wint van de grijze luchten. Wie-weet waait er dan een frisse wind door werkend Nederland, vinden alle SW-vogels een nieuw nest en vieren we ‘rokjesdag’.

Liesbeth Blanken is senior trainer en coach/mediator bij MEDE.


1

Durf jij de uitdaging aan?

1

“Ja, iedereen moet de broekriem aanhalen, dus ook de OR”
“Wegens bezuinigingen kan de cursus niet doorgaan”

Deze uitspraken van AS-en bereiken mij de laatste tijd steeds meer. En ze verbazen mij.Dat de medezeggenschap moet letten op de kosten en ook mee moet denken in efficiënter en effectiever werken, dat snap ik. Daar ben ik het ook mee eens.
Maar dat daarom de training van de medezeggenschap in deze tijd maar helemaal niet door moet gaan, dat snap ik niet.
Als ze zouden zeggen: de medezeggenschap moet kostenbewust en resultaatbewust werken in het kader van de organisatieveranderingen en alle bezuinigingen, dat snap ik wel. Daar ben ik ook helemaal voor.

De dynamiek van voortdurend aanpassen en veranderen is immers de uitdaging van management en ondernemingsraden. De OR moet zich steeds meer gaan buigen over wijzigingen in de organisatie. De reorganisaties zijn steeds complexer en er wordt zelfs op verschillende onderdelen van het bedrijf tegelijkertijd gereorganiseerd. Vervlogen zijn de tijden van 1 reorganisatie en daarna tijden van rust in de organisatie.

De scholing van de medezeggenschap moet daarom doelbewust georganiseerd worden. Pijlers hierbij zijn contextgedreven, organisatiedoelen, samenwerken, resultaatgericht, kostenbewust, persoonlijke ontwikkeling, planmatig werken.

Rol van de AS bij planmatig leren:
1e analyse van leerbehoefte;
2e organisatie/ faciliteren leeractiviteiten;
3e coachende stijl, (on)gevraagd adviseren;
4e stimuleren van overdracht kennis naar kunde in de OR-praktijk;
5e voortgang plan bewaken.

Als OR moet je deze pijlers goed in het vizier hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de AS om hier zijn/haar rol te pakken.

Een belangrijke ontwikkeling in het beroep van de AS, want waar de AS vroeger vooral de trainingspunten inventariseerde en hierbij een trainingsbureau/trainer zocht, heeft de AS nu veel meer taken. Een professionele AS pakt deze rol en taken proactief op.

De huidige AS moet op de hoogte zijn van de organisatiedoelen en deze doelen kunnen vertalen naar OR-doelen en bovendien de voortgang en de ontwikkeling bewaken. De AS kan zijn/haar rol verder uitbreiden door de leerbehoefte en leerdoelen te onderzoeken. En heel goed in kaart brengen wat er echt nodig is voor een OR om de organisatiedoelen/ORdoelen en OR leerdoelen te bereiken. Een AS die zich heeft verdiept in de gehele context, weet wat er leeft onder de mensen en kan verbanden leggen.

Voor de AS-en een hele uitdaging.
Ga jij hem aan?

1

De AS moet de pijlers bij het ontwikkelen van de OR goed in het vizier hebben en een brug kunnen bouwen tussen kennis en kunde.

Stephany Linthorst is senior trainer/coach bij MEDE en begeleidt reeds 14 jaar ambtelijk secretarissen en ondernemingsraden die een ambtelijk secretaris willen aanstellen.
slinthorst(at)mede.nl of tel 030-6371242


Kansen

Eindelijk is het warm weer. Het is Pinksterweekend en het hele weekend blijft het mooi. En een paar dagen vrij. Het geeft een soort vakantiegevoel.
In de tuin maak ik aantekeningen voor het schrijven van de eerste column die ik maak voor de site van Ambtelijk Secretarissen van SBCM.

Dit geeft me een Déjà VU.
Enkele jaren terug terug was ik vaste columnist van het vakblad van de VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen voor Medezeggenschapsorganen). Zes jaar heb ik dat gedaan. Ja, oude tijden herleven. Nu mag ik weer columns gaan schrijven voor de ambtelijk secretarissen in de SW. Heerlijk.

Mijn gedachten dwalen af naar mijn eerste column en vervolgens naar de eerste AS-en die ik begeleid heb in hun werk voor de OR. Dat is alweer 14 jaar geleden. Er is sinds die tijd heel veel veranderd in de medezeggenschap. Als er vroeger een reorganisatie als adviesaanvraag aan de OR werd voorgelegd, moesten organisatie en OR daarna eerst bijkomen van de reorganisatie. De organisatie moest eerst maar weer in rustiger vaarwater komen. Nu volgen adviesaanvragen rond reorganisaties elkaar op of zijn er meerdere reorganisaties tegelijkertijd gaande. En de vraagstukken zijn ook nog veel complexer geworden.
Dit vraagt veel van de medezeggenschap en ook voor de ondersteuning van de medezeggenschap.
Er is veel veranderd voor de AS-en en hun functie. Ik vind de functies veel zwaarder, zowel op niveau A, als op niveau B en niveau C (niveaus van VASMO, red).

Binnen de SW sector heeft niet elk SW bedrijf nog een ambtelijk secretaris. Maar dat gaat veranderen.

En als ik naar de toekomst kijk, zie ik zelfs een verschuiving van het beroep ambtelijk secretaris naar ondersteuner/coach medewerkersparticipatie. Niet meer voor een vaste OR volgens de WOR, maar naast een vaste kleine OR kern. Een ondersteuner/coach die veel meer kijkt waar medewerkersparticipatie gewenst is en deze groep de juiste begeleiding geeft.

Ik weet dat bovenstaande visie voor sommigen te visionair is. Dan wordt het ze te heet onder de voeten als ik dit zeg en krijgen ze het Spaans benauwd. Als ik  nadenk over de toekomstmogelijkheden voor de huidige AS-en, zie ik steeds meer kansen voor hen en mijn gedachten raken verhit.
Ik schenk nog maar een glas ijs en ijskoud ijswater in.
Zo, dat koelt af…..

Binnen de SW sector heeft niet elk SW bedrijf een ambtelijk secretaris. Maar dat gaat veranderen. Deze eerste slag moet nog gemaakt worden. De OR-en in de SW gaan gaan steeds professioneler werken en dat vraagt een professionelere ondersteuning. Met het gegeven dat SBCM ook op hun site aandacht geeft aan deze beroepsgroep, onderschrijven ze het belang van de AS-en.
Ook hier zie ik vele mogelijkheden en prachtige kansen….
Ik neem NOG maar een glaasje ijswater…

Stephany Linthorst is senior trainer coach bij MEDE en begeleid reeds 14 jaar ambtelijk secretarissen en ondernemingsraden die een ambtelijk secretaris willen aanstellen.
slinthorst(at)mede.nl of tel 030-6371242