Cao Participatiewet: liever gisteren dan vandaag

Cao Participatiewet: liever gisteren dan vandaag

De SW-sector wil graag snel een cao voor de Participatiewet (P-wet). In 2013 was afgesproken dat er met ingang van de Participatiewet in 2015 ook een cao zou komen voor mensen die nieuw-beschut werk doen. Maar die cao is er nog steeds niet. Wat betekent het uitblijven van de cao voor de uitvoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de invulling van nieuw-beschut?

Wet arbeidsmarkt in balans

Volgens de WAB die op 1 januari 2020 werd ingevoerd, hebben mensen die onder de P-wet vallen en uitgeleend zijn, recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemer van de inlener. Voor diverse SW-bedrijven houdt dat in dat ze soms meer dan 50 cao’s moeten kennen en toepassen. De WAB is voor die bedrijven bijna niet uit te voeren. Sommige bedrijven hebben met de OR afspraken gemaakt om op een later moment alsnog een tegemoetkoming of premie te verstrekken. Er zijn ook bedrijven die momenteel een toeslag betalen in afwachting van de nieuwe cao. Met een cao P-wet kan het SW-bedrijf gebruik maken van de uitzonderingspositie in de wet en hoeft het de cao van de inlener niet te volgen. Nu de cao voor de P-wet uitblijft, neemt de druk toe om toch de cao van de inlener te volgen.

Nieuw-beschut invullen

Een ander probleem is het invullen van nieuw-beschut. Veel bedrijven of gemeenten willen onder andere vanwege de kosten zelf geen arbeidsvoorwaarden invullen voor nieuw-beschut. Ze kiezen ervoor nieuw-beschut niet of bij een externe werkgever onder te brengen. De druk op de ketel om nieuw beschut wel in te vullen neemt toe: de bestuurder moet zich aan de wet houden. De OR zit dan in een lastig parket, omdat deze medewerkers geen deel uit maken van de organisatie en niet zijn achterban vormen. Dat is vanuit meerdere gezichtspunten een onwenselijk situatie. Nu de coronacrisis in rustiger vaarwater lijkt te komen, is alles erop gericht zo snel als mogelijk tot arbeidsvoorwaarden voor de Participatiewet te komen.

Aanmelden nieuwsbrief