De richtbedragen OR-scholing 2024 zijn vastgesteld

Ondernemingsraden en organisaties hebben er baat bij als de OR een deskundige en gelijkwaardige sparringpartner is voor de organisatie. Daarom is het belangrijk dat OR-leden specifieke opleidingen of trainingen volgen. Jaarlijks stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) richtbedragen vast voor OR-cursussen. De richtbedragen voor OR-scholing over 2024 zijn nu vastgesteld.

De richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. Dit is slechts een richtlijn en bedoeld als houvast voor organisaties en de ondernemingsraad als het gaat om scholingskosten. De SER stelt deze richtbedragen jaarlijks vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). De richtbedragen zijn berekend op basis van de tarieven die de opleidingsinstituten met een SCOOR-RMZO certificaat in de praktijk hanteren.

Het belang van scholing

Het is van belang dat ondernemersraden deskundig en een gelijkwaardige sparringpartner zijn om te zorgen voor meerwaarde binnen de organisatie en een goede belangenbehartiger te zijn voor werknemers. De CBM stimuleert daarom dat bestuurders en ondernemingsraden investeren in deskundigheid. Het gaat om kennis en kunde op het gebied van medezeggenschap, inhoud, proces en onderlinge relaties.

Dit vraagt van de bestuurder dat hij de OR stimuleert en faciliteert om zich te ontwikkelen. Dit kan door tijd en budget beschikbaar te stellen. Voor OR-leden betekent dit daadwerkelijk gebruikmaken van de mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een deskundige gesprekspartner. Maar ook efficiënt en effectief met hun tijd omgaan. Gespecialiseerde OR-trainers, waaronder trainers geregistreerd bij SCOOR-RMZO, bereiden de OR goed voor op hun rol en zorgen dat deze een sterke, gelijkwaardige gesprekspartner is.

All-in richtbedragen

De richtbedragen zijn all-in, wat betekent dat alle kosten worden meegenomen: het tarief van de trainers, docenten en werknemers, de kosten van voorbereiding, uitvoering en nazorg van de cursus, eventuele reiskosten en de kosten voor de overhead en cursusmaterialen. De richtbedragen zijn exclusief BTW.

Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.250 euro per dagdeel per OR (was in 2023: 1.160 euro). Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 200 euro per dagdeel per OR-lid (was in 2023: 190 euro). De SER geeft geen richtbedrag voor accommodatiekosten voor maatwerkcursussen voor de hele OR, omdat deze kosten sterk uiteen kunnen lopen. In het all-in tarief voor een open inschrijvingscursus zijn wel de gemiddelde accommodatiekosten meegenomen.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van SER of in het document ´Richtbedragen scholing en vorming 2024´ (874 kb).

Aanmelden nieuwsbrief