Gebruik het nieuwe OR-voorbeeldreglement van de SER

Gebruik het nieuwe OR-voorbeeldreglement van de SER

De SER heeft het Voorbeeldreglement ondernemingsraden vernieuwd. Daarmee kun je als OR het verplichte reglement opstellen met afspraken over onder meer de omvang, zittingsduur, verkiezingen en werkwijze van de OR. Of je checkt met het voorbeeldreglement of je bestaande OR-reglement misschien aan vernieuwing toe is.

In het Voorbeeldreglement OR van de SER vind je een keuzemenu met verschillende mogelijkheden waarmee een OR gemakkelijk zijn eigen reglement kan opstellen.

Wat staat er in het voorbeeldreglement OR?

In het nieuwe reglement wordt onder andere aandacht besteed aan de vertegenwoordiging van personen van wie niet volstrekt duidelijk is op welke basis zij hun werkzaamheden in of voor de onderneming verrichten. Is dat op basis van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling, of op een andere (juridische) basis? Denk daarbij aan thuiswerkers, oproepkrachten en vrijwilligers. Als er twijfel is of deze personen op grond van de WOR vallen onder het begrip ‘in de onderneming werkzame personen’, kunnen de bestuurder en OR duidelijk aangeven dat zij wel onder dit begrip vallen. Dat kan natuurlijk ook als de bestuurder en OR dat om een andere reden wenselijk vinden.

Aanmelden nieuwsbrief