Medezeggenschap in de SW: zorg voor een goed netwerk

Het zijn en blijven roerige tijden. Eerst zorgde de Participatiewet voor grote veranderingen in de SW, nu is de omslag of verdere invulling naar arbeidsontwikkelbedrijf belangrijk. Daarnaast speelt de actualiteit, zoals de toenemende kosten van levensonderhoud, een rol in het werk van ondernemingsraden. Ondernemingsraden hadden en hebben het er druk mee. Gelukkig beschikken de meesten over een stevig netwerk waar ze op kunnen terugvallen.

Medezeggenschap gaat niet alleen over grote vraagstukken zoals organisatieveranderingen, maar ook over de dagelijkse gang van zaken. Zo zijn hoge inflatie en dure energie ook zaken waar een ondernemingsraad (OR) over nadenkt. Als medewerkers aangeven dat de reiskosten zo hoog zijn dat ze niet meer naar het werk kunnen, heb je als OR iets om je zorgen over te maken. Gelukkig kun je met tips van collega’s uit het OR-netwerk, soms in overleg met een bestuurder, hier nog wat voor regelen. Het is dan fijn dat je OR-leden van andere bedrijven regelmatig spreekt om tips uit te wisselen, adviezen te delen en zo nodig samen op te trekken in een regio.

Medezeggenschap Sociale Werkgelegenheid

Al deze grote en kleinere kwesties komen bij de OR voor advies, instemming of met de vraag om initiatief te nemen. Daarnaast moet het reguliere werk van de OR ook doorgaan, zoals arbozaken of advies over een nieuwe directeur. Hoe krijg je dat als OR allemaal voor elkaar? Daarvoor kunnen ondernemingsraden terecht bij collega’s in de regio en bij SBCM die onder de noemer Medezeggenschap Sociale Werkgelegenheid (MZSW) ondersteuning biedt.

Netwerkfunctie

Bij MZSW is de netwerkfunctie van ondernemingsraden belangrijk. Dat probeert MZSW te stimuleren door kennis te delen, gastsprekers voor te stellen voor door de OR aangedragen thema’s en regelmatig aan te schuiven bij regionaal overleg. Zo leer je via MZSW van andere ondernemingsraden, hoor je wat er speelt, hoe een OR iets aanpakt en wie je daarvoor nodig hebt. Op dit moment zijn er zes regionale platforms van ondernemingsraden in de SW en is een zevende in oprichting, die elkaar proberen te helpen. Bijvoorbeeld door wel eens stukken als een werktijdenregeling of een generatiepact naar elkaar op te sturen.

Andere mogelijkheden

Daarnaast is het landelijke MZSW-Congres in het najaar voor veel OR-leden een inspiratiebron. Naast de reguliere onderwerpen zoals Arbo wordt er tijdens het congres altijd een specifiek thema besproken, zoals ‘De toekomst van de SW en de rol van de OR daarbij’ of zoals dit najaar het thema ‘Veilig werken en grensoverschrijdend gedrag’. Op het MZSW-congres kun je met OR-leden buiten je eigen provinciegrenzen praten om te horen hoe zij met bepaalde zaken omgaan. Je loopt allemaal min of meer tegen dezelfde problemen aan, maar iedereen vliegt dat op zijn eigen manier aan. De een doet het niet beter of slechter dan de ander, maar ziet andere mogelijkheden. Daarom is het platform van ondernemingsraden in de eigen regio ook van belang.

Tot slot komen bij MZSW vraagstukken landelijk binnen, zoals vorig jaar over de nieuwe CAO Aan de slag. In het regionale platform van ondernemingsraden kun je op zulke vraagstukken inspelen door een onderhandelaar uit te nodigen voor een toelichting.


Ondersteuning medezeggenschap in de SW

In opdracht van CAO-partijen in de SW biedt SBCM ondersteuning aan de medezeggenschap. Dat gebeurt met verschillende activiteiten en publicaties. Zo ondersteunt MZSW (Medezeggenschap Sociale Werkgelegenheid) op de volgende manieren:

  • Stimuleren en ondersteunen van regionaal overleg voor en door vertegenwoordigers uit SW-bedrijven in zes regio’s die minimaal viermaal per jaar bij elkaar komen.
  • Ondersteunen van een landelijk netwerk van (ambtelijke) secretarissen uit de SW. Het netwerk organiseert themabijeenkomsten over bijvoorbeeld de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
  • Geven van informatie en praktische voorbeelden op www.mzsw.nl.
  • Publiceren van een nieuwsbrief met actuele en informatieve zaken.
  • Organiseren van het jaarlijkse, Landelijk MZSW-congres.

Wil je ook activiteiten van MZSW gebruiken? Kijk op www.mzsw.nl of neem contact op met Arjan van der Borst via 070 376 58 03 of a.vanderborst@caop.nl.

Aanmelden nieuwsbrief