OR Senzer behartigt belangen van alle medewerkers

OR Senzer behartigt belangen van alle medewerkers

Van oorsprong vertegenwoordigt de ondernemingsraad van een SW-bedrijf de werknemers met de cao SW. In de afgelopen jaren is er echter veel veranderd in de populatie binnen een SW-bedrijf. Met het langzaam afnemen van de SW-populatie en de beweging van binnen naar buiten ligt er voor ondernemingsraden het vraagstuk wie het vertegenwoordigt en hoe.

Olaf Fugers
Olaf Fugers

Olaf Fugers is voorzitter van de OR van Senzer, het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Senzer ontstond in 2016 na een samenvoeging van SW-bedrijf Atlant Groep met de regionale sociale diensten van de gemeenten. Na de fusie is Senzer een werkbedrijf geworden dat de Participatiewet uitvoert, met medewerkers uit verschillende rechtsposities. Fugers geeft aan dat de OR van Senzer geen moeite heeft met de variëteit binnen het bedrijf. ‘Wij vertegenwoordigen alle mensen die in ons bedrijf rondlopen. Vandaar ook dat in onze OR alle rechtsposities zijn vertegenwoordigd.’

De ondernemingsraad van Senzer bestaat uit 15 leden. De onderverdeling is een reële afspiegeling van het bedrijf en ziet er als volgt uit:

  • 6 zetels cao Sociale Werkvoorziening*;
  • 4 zetels cao Sociaal Werk;
  • 3 zetels CAR-UWO, de arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;
  • 1 zetel cao Horeca;
  • 1 zetel Direct Werk, de arbeidsvoorwaardenregeling voor mensen die vallen onder de Participatiewet*.

* Bij de verkiezingen in januari 2019 zijn er 5 zetels voor de cao Sociale Werkvoorziening en 2 voor de arbeidsvoorwaardenregeling Direct Werk. Dit heeft te maken met het groeiende aantal mensen die vallen onder de Participatiewet en het dalende aantal SW’ers.

Rechtsposities

Fugers is blij met dit ‘bonte gezelschap’. ‘Soms zijn er weleens kwesties waarbij mensen vooral vanuit hun eigen rechtspositie redeneren. Maar vaak hebben we het met elkaar over kwesties die het hele bedrijf aangaan, zoals het klimaat. Na de samenvoeging in 2016 speelden er veel kwesties die vooral de begeleiding aangingen. Daar heeft de doelgroep niet veel mee van doen. Aan de andere kant zijn ambtenaren minder betrokken met de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer. Maar uiteindelijk ontstaat er wederzijds begrip’, zegt Fugers.

Vast dienstverband

Senzer heeft een relatief jonge SW-populatie, omdat het vlak voor de invoering van de Participatiewet veel SW’ers heeft aangenomen. Toch is er ook bij Senzer veel uitstroom als gevolg van vergrijzing. ‘Onze opdrachtgevers willen wel dat het werk wordt gedaan. Wij bieden Participatiewetters met een Indicatie banenafspraak dan ook de kans om dit werk te doen. Zij zijn in eerste instantie voor bepaalde tijd in dienst, maar als uitstroom naar regulier werk niet lukt, dan nemen we ze ook voor onbepaalde tijd in dienst. Het zijn dan ook gewoon onze collega’s’, legt Fugers uit.

Vertegenwoordiging ondernemingsraad

Net als bij andere Participatiebedrijven zijn er bij Senzer mensen die snel doorstromen naar regulier werk of tijdelijk met behoud van uitkering werken. Deze mensen zijn niet lang genoeg in dienst voor stemrecht of om zich verkiesbaar te stellen. ‘Je kunt er dan voor kiezen om iemand uit de begeleiding van deze mensen bij de OR te halen. Zo worden hun belangen toch nog behartigd’, tipt Fugers.

Maar zo gaat het volgens Fugers niet overal. ‘Ik ken ook bedrijven waarin Participatiewetters alleen in een traject werkzaam zijn voor het bedrijf. Zij worden dan niet vertegenwoordigd in de OR. Dan denk ik: ze zijn toch bij jullie aan het werk? Hebben zij geen recht op goede arbeidsomstandigheden? Ze hebben dan wel geen last van kwesties rondom bijvoorbeeld verlof, maar wat als het bedrijf ineens sluit? Ik vind dat je als OR geen onderscheid moet maken. Je vertegenwoordigt alle medewerkers. Of ze nou een dienstverband hebben of een bijzondere regeling. Uiteindelijk werkt iedereen met elkaar samen op de werkvloer.’

Aanmelden nieuwsbrief