Ziekteverzuim in 2017 gestegen; aandacht voor verzuim blijft nodig

Ziekteverzuim in 2017 gestegen; aandacht voor verzuim blijft nodig

Het ziekteverzuim in de SW-sector is in 2017 iets gestegen. Het verzuimcijfer is 13,3% en dat is 0,5% hoger dan in 2016. Ook de gemiddelde verzuimduur is toegenomen; die is nu 28,9 dagen. De meldingsfrequentie is de laatste drie jaar constant gebleven (1,8). Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark Verzuim van SBCM.

Het verzuim in 2017 is hoger in SW-bedrijven met meer dan 1.500 medewerkers (14,5%), onder medewerkers met SW-dienstverband (14,4), onder vrouwen (15,3%) en onder oudere medewerkers (15,1% van de 55-plussers). Dit was ook in voorgaande jaren zo. Opvallend in 2017 is de stijging van verzuim onder medewerkers zonder SW-dienstverband. Dit cijfer was de afgelopen jaren constant, maar is vergeleken met 2016 licht gestegen (van 5,5% naar 6,2%).

De  invoering van de Participatiewet zal voor verdere vergrijzing van de groep  medewerkers met een SW-dienstverband zorgen. Aangezien oudere  medewerkers gemiddeld vaker verzuimen is het de verwachting dat -bij ongewijzigd beleid- het verzuim verder op zal lopen.  In de pilot duurzame inzetbaarheid werken zes SW-bedrijven aan een aanpak om de inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Deze voorbeelden kunnen andere  SW-organisaties inspireren en helpen om hun eigen weg te vinden. Daarnaast wordt er een laagdrempelige, inspirerende interventie of campagne ontwikkeld, om medewerkers, werkleiders en leidinggevenden binnen SW-organisaties bewust te maken van duurzame inzetbaarheid. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang van de pilot. 

Benchmark op basis van jaarlijkse rapportage

Jaarlijks wordt het ziekteverzuim in de SW-sector in kaart gebracht. Euro Management Consultants (EMC) stelt in opdracht van SBCM en Cedris elk kwartaal een rapportage op voor de individuele bedrijven, waarin de eigen verzuimgegevens worden vergeleken met de landelijke cijfers. Omdat deze rapportage op naam is, is die niet openbaar. Op basis van het jaarlijkse rapport maakt SBCM ieder jaar een overzicht voor de hele SW-sector: de benchmark Verzuim.

E-learning Verzuimen

Met het e-learningprogramma ‘Verzuimen’ in de WERK-portal.nl leren (nieuwe) medewerkers wat er van je verwacht wordt en hoe je moet handelen als je écht niet kunt werken. Het programma bestaat uit vier onderdelen:

  1. Werknemer en collega
  2. Verzuimgesprek
  3. Vervangend werk
  4. Je kunt niet werken

Het programma kan zelfstandig doorlopen worden, maar is ook tijdens een groepstraining of werkoverleg in te zetten. Bijvoorbeeld door een filmpje uit het programma te tonen en daarover in gesprek te gaan. 

Bekijk het filmpje over de e-learning Verzuim.

Aanmelden nieuwsbrief