Verslag van de SPOOR conferentie

Verslag van de SPOOR conferentie

5 jaar participatiewet. Tijd voor Medezeggenschap!

Op 13 februari jl. was het Samenwerkend Provinciaal Ondernemingsraad Overleg Randstad (SPOOR) bij elkaar voor een conferentie over Vijf jaar Participatiewet. Centraal stond de vraag wat is er voor medezeggenschapsraden te leren uit de evaluaties van de Participatiewet en van Beschut werk.

Kim Hermans van de Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen van het ministerie van SZW verzorgde een inleiding over de evaluatie van de Participatiewet. Hans Koemans, projectleider bij de Inspectie SZW besprak daarna de evaluatie van Beschut Werk. Dit zorgde voor kritische opmerkingen en aandacht voor verbeteringen waarin ook de medezeggenschap een rol kan spelen. Belangrijkste les was dat veel bepaald wordt door de gemeente of samenwerkende gemeenten in een arbeidsmarktregio waardoor ondernemingsraden in de SW moeten leren ook op dat niveau invloed uit te oefenen. Contacten met lokale en regionale politiek zijn daarbij belangrijk.

Na deze evaluaties stonden een aantal workshops gepland waarin concreet werd ingegaan op mogelijkheden om als medezeggenschap je rol te pakken bij het invullen van passend, betaald en duurzaam werk.

In de workshops werd stil gestaan bij:

  • Nieuw beschut en wat dat betekent voor arbeidsvoorwaarden, begeleiding en ontwikkeling.
  • Ondersteuning van de werkleider die geconfronteerd wordt met een diversiteit aan doelgroepen en de verantwoordelijkheid voor én productie én ontwikkeling.
  • Een eigen visie op toekomst van je werkbedrijf of ontwikkelbedrijf en wat je daarvoor nodig hebt.

Het laatste onderdeel was een plenaire discussie met de workshopleiders met als belangrijkste uitkomsten :

  • Het ontwikkelen van de nieuwe doelgroep richting arbeidsmarkt is nuttig en noodzakelijk omdat het niet alleen om arbeid gaat. Het gaat om zelfstandig functioneren. Ontwikkelen betekent ook mee kunnen doen, werken maakt gezond.
  • De komst van de Participatiewet maakt dat steeds meer medewerkers in het bedrijfsleven geplaatst worden. Dat betekent dat belangenbehartiging niet meer is voorbehouden aan de OR van het werkbedrijf maar breder. Dit vraagt om nieuwe allianties met OR-en van sociale werkgevers en mogelijk ook cliëntenraden.
  • De diversiteit aan doelgroepen betekent steeds meer vraag naar maatwerk voor medewerkers en begeleiding. Dit kan spanning opleveren tussen de cao en de daarin gemaakte collectieve afspraken en individueel maatwerk. Daar moet je oog voor hebben en zo veel mogelijk op inspelen als bedrijf.

Downloads

Aanmelden nieuwsbrief