WOR

Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Elke SW-organisatie met 50 of meer medewerkers moet een ondernemingsraad (OR) instellen.

Door medezeggenschap:

  • zijn medewerkers betrokken bij de voorbereiding van belangrijke besluiten in de organisatie. Zo kunnen ze invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken;
  • krijgt de directie belangrijke informatie van de werkvloer. Die informatie kan nuttig zijn, bijvoorbeeld om het te voeren beleid te bepalen en bij besluitvorming.

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap in Nederland. De WOR schrijft onder meer voor dat de directie van een SW-organisatie verplicht is om:

  • overleg te voeren met de OR;
  • informatie te verstrekken aan de OR;
  • op tijd (vooraf) advies van de OR te vragen over belangrijke besluiten op financieel-economisch of bedrijfsorganisatorisch gebied;
  • op tijd (vooraf) instemming van de OR te vragen met besluiten over het sociale beleid van de onderneming.

Bekijk de volledige WOR-tekst.

Aanmelden nieuwsbrief