Werkwijze OR

Werkwijze OR

Een OR moet een reglement opstellen over zijn werkwijze. De OR heeft de bevoegdheid om dat reglement vast te stellen, te wijzigen en aan te vullen. Hiervoor is geen goedkeuring nodig van de directie van de SW-organisatie. Voordat de OR het reglement definitief vaststelt, geeft de directie haar mening over het conceptreglement. Nadat de OR het reglement heeft vastgesteld, aangevuld of gewijzigd, geeft hij de directie en de bedrijfscommissie voor de Gesubsidieerde Arbeid een exemplaar van (de nieuwe versie van) het reglement.

Inhoud reglement

Wat moet er in een reglement staan? De WOR bepaalt dat de OR ten minste de volgende onderwerpen moet regelen:

  • kandidaatstelling;
  • verkiezingen;
  • tussentijdse vacatures opvullen;
  • werkwijze van de ondernemingsraad.

Daarnaast noemt de WOR ook een aantal niet-verplichte onderwerpen die de OR in het reglement kan opnemen. Dat zijn de ‘kan-bepalingen’, zoals aangegeven in artikel 9 en 12 van de WOR.

De bepalingen in het reglement mogen niet:

  • in strijd zijn met de WOR;
  • een goede toepassing van de WOR in de weg staan.

Het OR-reglement is geen ‘overeenkomst’ tussen de OR en de directie. Afspraken tussen OR en directie moeten worden vastgelegd in een ander document.

Bekijk een voorbeeldreglement.

Bekijk ook voorbeelden van een modelreglement voor  kiesgroepen, voor de groepsondernemingsraad (GOR) en de centrale ondernemingsraad (COR). Ook modellen voor instellingsbesluiten van een vaste commissie, onderdeelcommissie en voorbereidingscommissie zijn hier terug te vinden.

Verder kun je het OR-reglement van Werkse te Delft als voorbeeld bekijken.

De OR van Westrom heeft zijn hele werkwijze met alle reglementen vastgelegd in Handboek Medezeggenschap Westrom.

Aanmelden nieuwsbrief