Transitie SW

Regionale verschillen bij transitie naar participatiebedrijf

De transitie van sociale werkvoorziening naar modern participatiebedrijf is in elke regio anders verlopen. Dat bleek tijdens drie regionale bijeenkomsten in 2017 van de platforms van ondernemingsraden. Opvallend is dat bij alle organisaties de gemeenten een nadrukkelijke stempel op de veranderingen drukten. Daardoor zijn de verschillen regionaal groot.

Globaal waren er bij de transitie zes richtingen te zien:

 • De productie wordt ondergebracht in een stichting of BV en de gemeente organiseert zelf het Werkbedrijf. Dit zien we bijvoorbeeld in Losser.
 • De gemeente en het SW-bedrijf functioneren (nog) naast elkaar. De gemeente belegt naar believen taken bij het SW-bedrijf of elders. Vaak wordt in deze variant al gesproken over de toekomstige organisatie van de participatietaken. Dit zien we bijvoorbeeld bij de Tomin-Groep in Hilversum en Almere.
 • Het SW-bedrijf gaat samen met een onderdeel van de gemeente in een Werk- of Participatiebedrijf, of het krijgt deze taken van de gemeente. Zo’n bedrijf krijgt vaak een onderscheidende naam. Een voorbeeld is KonneckteD, in Deventer, waar ook Sallcon in meedoet. De naam maakt duidelijk dat re-integratie en bemiddeling naar werk belangrijke opgaven zijn. Ook in bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn wordt deze stap gezet.
 • Het SW-bedrijf gaat samen met het gemeentelijke Werk & Inkomen, met een nauwe relatie met het UWV. Die vorm zien we bij WerkSaam Westfriesland en Avres.
 • Het SW-bedrijf wordt grotendeels ontmanteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij WAA uit Venlo.
 • Er wordt binnen de arbeidsmarktregio, of tussen arbeidsmarktregio’s, een nieuwe vorm gevonden. Dit komt nog maar beperkt voor. Een voorbeeld is Werk in Zicht in de provincie Groningen.

Uitdagingen

De ondernemingsraden zijn tijdens de transitietrajecten (terwijl ‘de winkel’ gewoon open blijft) betrokken bij ingrijpende besluitvorming, waarbij hun eigen bestuurder niet altijd leidend is. Dit levert een aantal uitdagingen op voor de ondernemingsraden:

 • Een bestendige en duidelijke relatie met de gemeente(n) realiseren rondom Participatiewet-taken.
 • Een participatiebedrijf is echt een ander soort bedrijf: een andere cultuur, andere accenten, veranderlijker en dynamischer. Als OR moet je daar op in spelen.
 • Hoe om te gaan met Nieuw Beschut, met verdringing, of de komst van meerdere doelgroepen? Vertegenwoordigt de OR nieuwe doelgroepen? En zo ja: hoe dan?
 • De toekomstige vorm van medezeggenschap, hoe geef je die vorm?
 • De ‘normale’ OR-taken gaan gewoon door, zoals de nieuwe Arbowet. Ook op dat vlak verandert genoeg.

Presentaties van de drie bijeenkomsten

Meer weten over de regionale verschillen? Hieronder vind je de presentaties terug van de regionale bijeenkomsten in 2017.

Regionale bijeenkomst 3 mei (Noord-, Midden- en Oost-Nederland)

Regionale bijeenkomst 17 mei (Noord- en Zuid-Nederland)

Regionale bijeenkomst 13 juni (Limburg)

De bijzondere ondernemingsraad (BOR)

Een BOR betekent Bijzondere OR of ook wel een Buitengewone OR.  Een BOR komt voor in situaties waarin meerdere ondernemingen (en hun OR’s) aan ‘iets nieuws’ werken. Voorbeelden zijn fusie, Shared Service Center, vorming Veiligheidsregio’s, Regionale Uitvoeringsdienst en invoering Participatiewet.

Meer informatie:

Aanmelden nieuwsbrief