Faciliteiten voor de OR

De OR heeft recht op de volgende faciliteiten:

  • De OR moet gebruik kunnen maken van de voorzieningen die in de organisatie aanwezig zijn. Bijvoorbeeld ruimte op het intranet om informatie te kunnen verspreiden.
  • De OR mag medewerkers raadplegen over bepaalde onderwerpen en medewerkers hebben het recht hieraan mee te werken.
  • De OR kan vergaderen in werktijd.
  • Met behoud van salaris kun je in werktijd bijvoorbeeld een vergadering bijwonen.
  • De OR kan, in werktijd en met behoud van salaris, tijd besteden aan onderling overleg en overleg met anderen over onderwerpen die met de OR in verband staan.
  • OR-leden kunnen cursussen of opleidingen volgen die nodig zijn om hun taken uit te oefenen. De opleiding/cursus vindt plaats onder werktijd en met behoud van salaris.

De tijd die de OR aan overleg en opleiding kan besteden, wordt vastgesteld met de directie. De directie moet dan rekening houden met minimumeisen: 
Om het OR-werk uit te voeren heeft een OR-lid recht op minimaal 60 uur per jaar. Voor scholingsdagen geldt:

  • een commissielid dat geen OR-lid is, heeft recht op minimaal drie dagen per jaar;
  • een OR-lid dat geen commissielid is, heeft recht op minimaal vijf dagen per jaar;
  • een OR-lid dat ook commissielid is, heeft recht op minimaal acht dagen per jaar.

Veelgestelde vragen over de OR-faciliteiten

De tekst hierboven maakt waarschijnlijk nog niet helemaal duidelijk waarop je als OR recht hebt. Daarom vind je hier een aantal veelgestelde vragen over de faciliteiten van de OR:

Heeft de ondernemingsraad recht op een ambtelijk secretaris?

De ondernemer is niet verplicht om zonder meer een ambtelijk secretaris voor de OR aan te stellen. De ondernemingsraad kan wel met argumenten komen om de ondernemer te overtuigen dat een ambtelijk secretaris onmisbaar is om het OR-werk goed te kunnen doen. Een argument zou kunnen zijn dat de OR onderbezet is en dat ondersteuning daarom noodzakelijk is.

Kan een personeelslid tijdelijk contractuitbreiding krijgen voor de uren die hij inzet voor de OR? Zo ja, in welk artikel staat dat?

Het komt inderdaad vaker voor dat OR-leden urenuitbreiding krijgen gedurende de tijd dat zij OR-lid zijn. Dat heeft vaak te maken met het feit dat ze parttimer zijn en door het OR-werk nauwelijks nog toekomen aan het werk waarvoor ze zijn aangenomen. Daarnaast is het niet altijd gemakkelijk invallers te vinden. Door meer uren te geven kan dat probleem worden opgelost.
Dit staat niet letterlijk in de WOR. Het valt onder de faciliteiten van de OR. De bestuurder en het OR(-lid) maken hier samen afspraken over. Artikel 17 van de WOR gaat over faciliteiten en doorbetaling van loon.

Mag de directie zelf een notulist aanwijzen voor de OR-vergadering?

In artikel 17 van de WOR staat dat de bestuurder een notulist, typehulp of ambtelijk secretaris beschikbaar kan stellen. Het is redelijk om dit in overleg met de OR te doen. Eventueel kun je nog afspraken maken over de geheimhoudingsplicht van de notulist.

Tip voor de OR, van Westrom
Om met de directie tot goede afspraken te komen over het aantal uur dat je aan OR-werk besteedt, kan de OR gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld twee jaar) een urenverantwoording invullen en bijhouden. Daarin houd je bij hoeveel uren de leden aan OR-werkzaamheden besteden. Op basis van deze registratie maak je afspraken met de directie.

Aanmelden nieuwsbrief