VGWM

VGWM

Welke bijdrage kan je als OR leveren aan gezonder werken binnen je eigen SW-organisatie? De OR moet (on)gevraagd informatie ontvangen over de plannen op het gebied van het arbobeleid van de SW-organisatie. Dit kunnen plannen zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie. De OR kan bij deze plannen gebruiken maken van het instemmingsrecht. Dat geldt ook wanneer het gaat om wijzigingen of aanpassingen in de plannen.

De OR kan ook gebruik maken van het initiatiefrecht door zelf met voorstellen te komen rondom het arbobeleid. De directie van de SW-organisatie moet dit initiatief minimaal een keer bespreken in de overlegvergadering.

VGWM-commissie

Veel ondernemingsraden besluiten een aparte commissie op te richten voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Onder een VGW(M)-commissie verstaan we een officiële OR-commissie die per instellingsbesluit wordt opgericht. Een aparte VGW(M)-commissie is pas zinvol als:

  1. de raad ook niet-OR-leden bij het werk wil betrekken;
  2. de raad bevoegdheden aan de commissie wil overdragen;
  3. de raad behoefte heeft aan ondersteuning en voorbereiding.

Arbocatalogus

Voor de SW-sector is er een arbocatalogus ontwikkeld. Je vindt deze op: www.arbocatalogussw.nl. Als OR kun je toezien op het gebruik van de arbocatalogus, de toegankelijkheid en de actualiteit. Een handig instrument hierbij is de ArboFocus. De ArboFocus geeft adviezen aan werkgevers en leden van ondernemingsraden om de maatregelen uit de arbocatalogus toe te passen in hun organisatie.

Arbo en externe plaatsing

Meer informatie over arbeidsomstandigheden wanneer de SW-medewerker extern geplaatst is.

Aanmelden nieuwsbrief